Báo cáo Quyền sở hữu trí tuệ

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Đối với bất kỳ khiếu nại nào về khả năng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vui lòng gửi tài liệu của bạn đến info@woopshop.com.

Thủ tục của chúng tôi là ngay lập tức và nhanh chóng.